haalbaarheidsscan chloordioxidegenerator? < body>
top of page

Zorgen over mogelijke aanpassing van Legionellaregelgeving: "Loslaten non-pneumophila is doodzonde"In het licht van recente ontwikkelingen en voorgenomen beleidsveranderingen betreffende de Legionellaregelgeving, heeft Fenelab Technische Commissie Legionellaregelgeving (TC) nadrukkelijk de aandacht gevestigd op groeiende zorgen. De diepgaande bezorgdheid richt zich met name op het voornemen om het testen op Legionella non-pneumophila los te laten.


De TC Legionellaregelgeving, opgericht dit jaar met een brede vertegenwoordiging, heeft intensief onderzoek gedaan naar uw beleidsvoornemen en de daaraan gerelateerde zorgen en bezwaren binnen de achterban. Zowel inhoudelijk als procesmatig zijn er aanzienlijke zorgen die volgens TC niet genegeerd kunnen worden. De bezwaren zijn gedocumenteerd in verschillende publicaties en rapporten, waaronder een eigen literatuuronderzoek en recente papers gepubliceerd door Water Alliance.

Een van de inspanningen van TC om dit onderwerp te belichten was het organiseren van een Rondetafelgesprek, waar nagenoeg alle relevante stakeholders, inclusief overheidsinstanties en deskundigen, aan deelnamen. De conclusie uit deze uitwisselingen is duidelijk: er bestaan aanzienlijke vragen en zorgen rondom de aanpassingen in de legionellaregelgeving. Zowel de wetenschappelijke onderbouwing als de praktische implicaties voor dagelijkse werkprocessen baren TC grote zorgen.


Zorgen over loslaten testen legionella non-pneumophila

Een van de centrale pijnpunten is het voornemen om het testen op Legionella non-pneumophila te laten varen, gebaseerd op onderzoek uit 2021. Echter, dit onderzoek vertoont volgens TC aanzienlijke tekortkomingen in de wetenschappelijke vraagstelling, wat een solide basis voor beleidskeuzes bemoeilijkt.

Daarnaast ontbreekt het aan inzicht in de praktische voorwaarden voor een verantwoorde invoering van deze beleidsvoornemens. De beschikbaarheid van betrouwbare en gevalideerde analysemethode(n) op de Nederlandse markt is een voorwaarde die nog onvoldoende is onderzocht en uitgelicht.


De afwezigheid van een gestructureerd plan van aanpak en duidelijke processtappen voor de beoogde wijzigingen in de regelgeving versterkt de bezorgdheid van TC. Ondanks een conceptuele wijziging van de Regeling legionellapreventie die klaarligt, ontbreekt een coherente planning en een heldere rolbeschrijving van de Klankbordgroep.

Met dit in gedachten formuleert TC de volgende verzoeken en aanbevelingen:

  1. Een uitgebreide maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) om het voornemen van het loslaten van het testen op Legionella non-pneumophila te evalueren, rekening houdend met diverse aspecten van legionellapreventie en gerelateerde beleidsontwikkelingen.

  2. Een onafhankelijke wetenschappelijke review om de conclusies omtrent het testen op Legionella non-pneumophila vanuit gezondheidsoogpunt te beoordelen en tevens de aanbevelingen hiervan te evalueren.

  3. Een helder en samenhangend plan voor de komende jaren betreffende de legionellaregelgeving, inclusief een duidelijke Kennisagenda.

  4. Verbetering en verduidelijking van de rol, positie en samenstelling van de Klankbordgroep.

  5. Transparante communicatie over de Kennisagenda en verwachte wijzigingen op basis van de bovengenoemde aanbevelingen en onderzoeken.

De verstuurde brief van TC legionellawetgeving aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat leest u hier.


Op zoek naar een definitieve oplossing tegen uw legionellaprobleem? Bekijk dan de nieuwste goedgekeurde techniek met chloordioxide. Die als enige in Nederland een !00% veilige legionella omgeving garandeert. Meer weten? Klik dan hier.

Commentaires


bottom of page
haalbaarheidsscan chloordioxidegenerator? < body>